من باختم، خیلی هم بد باختم و غرورم مرا به زمین زد.

حالا من باختم، خیلی هم بد باختم، بدتر از همه اینها آخرین شلوار طوسی چارخونه ریزم، که یادگار روزهای بودن تو بود را از دست دادم.