خرده عادت هایی برای توسعه فردی

خودتان را توسعه دهید. این ساده ترین راه برای زیبا شدن این جهان است. زیرا دیگر نه به پیشرفت دیگران حسادت می ورزید، نه گذر زمان عذاب آور می شود.